Home / Charakterystyka gminy

Charakterystyka gminy

Wsie, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem Skierniewice charakteryzują się zawarta zabudowa jednorodzinną, np. Mokra Prawa, Mokra Lewa, Miedniewice. Jednak większość wsi charakteryzuje się luźna zabudową zagroda.

Podstawowa funkcją Gminy jest produkcja rolnicza, obsługa produkcji rolnej oraz obsługa ludności.

Obszar gminy to 13167 ha, w tym 8603 ha stanowią użytki rolne, 3667 ha – lasy i grunty leśne, 117 ha zajmują wody zaś ok. 100ha stanowią nieużytki i inne. Gleby są na ogół przeciętne i słabe – kl. III i VI, przeważają gleby brunatne i bielicowe.

W strukturze użytków rolnych:

  • grunty orne zajmują powierzchnie 7251 ha, tj. ok. 84%
  • łąki i pastwiska obejmują obszar 756 ha, tj. 9%
  • sady zajmują powierzchnię 596 ha, tj. 7%

Duży, 25% udział lasów, w ogólnej powierzchni Gminy pozwala zaliczyć Gminę Skierniewice do gmin o największej lesistości w byłym woj. Skierniewickim, w którym lesistość wynosi 16,6%. W strukturze zasiewów dominują rośliny zbożowe ok. 72% oraz ziemniaki ok. 18%. W produkcji zwierzęcej przeważa produkcja mleka i żywca wieprzowego.

Na terenie Gminy mają swoje siedziby 2 zakłady naukowe:

W Zakładach tych prowadzone są intensywne badania nad nowymi odmianami, gatunkami roślin i wdrażaniem nowych technologii uprawy. W w/w Zakładach znajdują zatrudnienie głównie mieszkańcy naszej Gminy, którzy korzystając z możliwości pracy w nich, później wykorzystują zdobyte doświadczenie w swoich gospodarstwach.

Znaczny potencjał produkcyjny rolnictwa Gminy Skierniewice ograniczony jest bariera zbytu oraz mała opłacalnością produkcji, jak również bliskim sąsiedztwem miast i dobrymi warunkami dojazdu, umożliwiającymi zatrudnienie poza rolnictwem.

Dużym atutem Gminy Skierniewice jest położenie jej części północno – wschodniej na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Na szczególną uwagę na terenie Parku zasługują rezerwaty:

  • „Kopanicha” 42 ha torfowisk z rzadkimi i chronionymi roślinami, ostoja zwierzyny i miejscowe gniazdowania bociana czarnego;
  • „Rzeka Rawka” nizinna, silnie meandrująca rzeka o czystych wodach, bogata w wiele gatunków ryb, jest miejscem występowania bobrów i licznych gatunków ptactwa;
  • „Ruda – Chlebacz” 12 ha – las olchowy z rzadkim widłakiem wrońcem, ostoja zwierzyny i ptactwa;
  • „Polana Siwica” zbiorowisko roślin bagiennych i miejsce lęgowe ptactwa.