Home / Aktualności / Przypomnienie – oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży

Przypomnienie – oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży

Przypominamy Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Skierniewice, że do dnia 31 stycznia 2024 r:

– są obowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
– wnieść na rachunek Urzędu Gminy opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Należność można uiścić na konto Urzędu – SANTANDER BP S.A. I Oddział w Skierniewicach: 91 1090 2590 0000 0001 2976 3310 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z zaznaczeniem jego rodzaju.
Na podstawie art.18 ust. 12 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), w przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie tj. do dnia 31 stycznia 2024 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym jest wówczas zobowiązany do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonej w art.11 ¹ ust.2.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do dnia 31 stycznia 2024 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym określonej w art.11 ¹ ust.2 albo 5.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia. Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice w Biurze Obsługi Interesanta lub do pobrania poniżej.
Dodatkowych informacji na temat opłat udziela pracownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Skierniewice.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii