Home / Aktualności / Miasteczko ruchu drogowego w Sierakowicach Prawych

Miasteczko ruchu drogowego w Sierakowicach Prawych

Zadanie pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice” odebrane !

Dnia 21 sierpnia 2023 r. nastąpił odbiór końcowy zadania realizowanego przez Gminę Skierniewice w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0122/22-00, która została podpisana z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 22.02.2023 r. dotyczącą inwestycji pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice” współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działania 3.1 : Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego.

Został osiągnięty główny cel projektu, gdyż nastąpiło doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych w narzędzie edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.

W ramach ww. zadania został wybudowany plac z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 58,50 m x 20,00 m plus krawężniki, który na rzecz powstania miasteczka ruchu drogowego został oznakowany poziomo w formie zminiaturyzowanych ulic, jak i oznakowany pionowo m.in.: sygnalizacją świetlną, skrzyżowaniami, a także chodnikami i przejściami dla pieszych.

Pobudowane miasteczko pozwoli na wprowadzenie przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym oraz nabycie nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach.

Wybudowane miasteczko ruchu drogowego jest pierwszym takim obiektem na terenie Gminy Skierniewice, który pozwoli na zdobywanie uprawnień do prowadzenia rowerów po drogach publicznych oraz przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W wyniku realizacji tego zadania zostały osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji – „Liczba doposażonych szkół – rok 2023  szt. 1

Wskaźniki produktu informacyjne –  „Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego” – rok 2023 szt. 1

Wartość projektu według wniosku o dofinansowanie: 506 206,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE stanowi 85 % kwoty 506 206,60 zł tj.: 430 275,61 PLN

Wkład własny Gminy Skierniewice stanowi:

– 15% kwoty 506 206,60 zł tj.: 75 930,99 zł

oraz wydatki niekwalifikowalne poniesione w związku z realizacją ww. projektu tj: 12 649,90 zł

Całkowity koszt projektu: 518 856,50 zł

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii