Home / Aktualności / Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Zadanie pod nazwą:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra”

Wartość dofinansowania: 198 670,00 zł

Całkowita wartość zadania: 826 000,00 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego,

przeznaczonych na zadanie pod nazwą:

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

W dniu 3 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Wójt Gminy Skierniewice – Czesław Pytlewski oraz Skarbnik Gminy – Pani Agata Belewicz podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra”.  Ze strony Województwa Łódzkiego umowa została podpisana przez Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego oraz Wicemarszałka Województwa Łódzkiego – Pana Piotra Adamczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego. Gmina Skierniewice pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczonych na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 198 670,00 zł. Całkowita wartość robót budowlanych 826 000,00 zł brutto.

Podziękowania dla Pani Ewy Wendrowskiej za wsparcie w pozyskaniu dofinansowania dla Gminy Skierniewice.

 

fot. od lewej strony Ewa Wendrowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Czesław Pytlewski – Wójt Gminy Skierniewice, Agata Belewicz- Skarbnik Gminy Skierniewic, Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

 

W dniu 3 sierpnia Wójt Gminy Skierniewice wraz ze Skarbnikiem Agatą Belewicz podpisał umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra” Grzegorzem Jędrzejewskim firma EUROPOL. W ramach inwestycji zostanie wykonany odcinek drogi gminnej w m. Dębowa Góra, Przedmiotowa droga położona jest w terenie niskiej zabudowy rolniczej oraz obszarów terenów rolnych. Na odcinku podlegającym wykonaniu – tj. skrzyżowanie z DG 115385E, a skrzyżowaniem z DP 1303E – zaprojektowano ją w linii prostej, z zachodu na wschód. Całkowita długość projektowanej drogi gminnej wynosi 836 m. Zaprojektowano jezdnię szutrową o szerokości 5.0 m, ograniczoną z obu stron poboczem z kruszywa o szerokości 0.75 m. Niweletę przedmiotowej drogi zaprojektowano w całości z odcinków prostych i pionowych łuków kołowych. Założono podniesienie przebiegu istniejącej niwelety drogi, z uwzględnieniem dostosowania całego układu drogowego pod względem wysokościowym do rzędnych terenu na krawędzi pasa drogowego (w tym do rzędnych w bramach wjazdowych na teren posesji prywatnych). Szczegóły rozwiązań wysokościowych przedstawiono w części rysunkowej, na profilu podłużnym. Przekrój poprzeczny drogi został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej w kierunku terenów zielonych. Przyjęto pochylenie jezdni drogi gminnej daszkowe o wartości 2%, natomiast pobocza – jednostronne o wartości 8%. Termin realizacji inwestycji planowany jest do końca października 2023 r.

fot. od lewej strony Grzegorz Jędrzejewski – Wykonawca zadania, Czesław Pytlewski – Wójt Gminy Skierniewice, Agata Belewicz- Skarbnik Gminy Skierniewice

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii