Home / Aktualności / Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Finansów z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji m.in. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Zadanie pod nazwą

„Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Wartość dofinansowania: 4 454 168,00 zł

Wartość zadania 4 842 961,00 zł

Projekt dotyczy naboru przeprowadzonego w 2022 roku.

Zadanie będzie realizowane w systemie ” zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje zaprojektowanie i budowę 170 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie gminy Skierniewice.

Zakres robót obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej w budynkach, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Wykonane zostaną badania geologiczne w miejscach gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca w ramach zadania pozyska mapy, wykona dokumentację projektową wraz z niezbędnymi, dokona uzgodnień i pozyska pozwolenia. Dokonane zostaną zgłoszenia wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, oraz zgłoszenia robót budowlanych zgodnie stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przeprowadzone zostaną próby końcowe, w tym rozruchu technologicznego i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.

W ramach wykonania zadania dodatkowo zrealizowanie zostanie:

– przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi POŚ, dla osób korzystających z POŚ potwierdzone odpowiednim protokołem z przeprowadzenia tejże instrukcji,

– przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla użytkowników,

– przygotowanie raportu porealizacyjnego, w którym przedstawione zostaną wyniki badań w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków,

– udzielenie gwarancji jakości na wykonane roboty na okres minimum 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

– przeprowadzenie w okresie gwarancji przeglądu wszystkich zamontowanych POŚ (jeden raz na 12 miesięcy) oraz przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu raportów z dokonanych przeglądów.

 

Osoby zakwalifikowane do projektu, zobowiązane będą do pokrycia następujących kosztów:
– udziału własnego w wysokości 1 850,00 zł netto (plus obowiązujący VAT) w okresie przed przystąpieniem do prac budowlanych;
– kosztów związanych z eksploatacją;
– kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji).

 

Pracę wykonane zostaną według poniższego harmonogramu:

Lp. Zakres prac Ilość POŚ Termin*
1

Etap I – prace projektowe

25

do 30.11.2023 r.

2 Etap II – roboty budowlane

25

do 31.12.2023 r.

3 Etap I – prace projektowe

145

do 01.11.2024 r.

4 Etap II – roboty budowlane

145

do 21.12.2024 r.

*Termin na rok 2023 zgodnie z harmonogramem, przy założeniu braku sprzeciwu do Zgłoszeń wodno-prawnych, Zgłoszeń budowlanych oraz występowaniu warunków atmosferycznych umożliwiających wykonywanie robót ziemnych.

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii