Home / Aktualności / Fundusz Sołecki 2024

Fundusz Sołecki 2024

Do mieszkańców Gminy Skierniewice

Rada Gminy Skierniewice uchwałą Nr V/40/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zdecydowała o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego. Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców. Fundusz sołecki jest wyodrębniony w budżecie gminy, przez cały czas pozostaje zatem jego częścią, dlatego dotyczą go wszelkie rygory i obostrzenia wynikające z wydatkowania środków publicznych. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Wniosek danego sołectwa o realizację przedsięwzięcia uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Sołtysi z poszczególnych wsi w terminie do 31 lipca 2023 r. otrzymali informację o wysokości środków przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r. Podstawą do ustalenia katalogu dopuszczalnych działań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego jest ustawa o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
  3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
 4.  lokalnego transportu zbiorowego;
 5. ochrony zdrowia;
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
  6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 8. edukacji publicznej
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 11. targowisk i hal targowych;
 12. zieleni gminnej i zadrzewień;
 13. cmentarzy gminnych;
 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 15. utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 18. promocji gminy;
 19. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r.poz.450, 650 i 723)
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ponadto ustawa przewiduje, że środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania, które zmierzają do usunięcia skutków klęski żywiołowej na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia  2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim „środki funduszu przeznacza się na realizacje przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodnie ze strategią rozwoju gminy”.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Oznacza to w praktyce, że jeżeli ten warunek nie będzie dochowany – wójt zobowiązany jest odrzucić wniosek. Informuję, że sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, wówczas każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek, który powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego lub innego sołectwa w gminie. Przygotowanie wniosków do funduszu sołeckiego powinno mieć charakter wspólnego działania społeczności danego sołectwa i Urzędu Gminy, a wynika to z konieczności uwzględnienia uwarunkowań prawnych, sprawdzenia celowości zadania z gminnymi dokumentami planistycznymi, wyceny kosztów działania itd.

Dodatkowe ograniczenia w realizacji zadań  planowanych w ramach funduszu sołeckiego mogą być związane z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem i zabezpieczenia środków na ten cel. koniecznością sporządzania dokumentów pod  uzyskanie niezbędnych zezwoleń, kosztorysu zadania, prowadzenia nadzoru poprzez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Zadania zaplanowane w ramach funduszu nie mogą przekroczyć kwoty funduszu przypadającej na dane sołectwo. Biorąc pod uwagę powyższe informacje proszę mieszkańców poszczególnych sołectw o rozsądne wyceny planowanych przedsięwzięć.

Termin na zgłaszanie wniosków upływa z dniem 30 września 2023 r.

Wójt Gminy Skierniewice
Czesław Pytlewski

Wzory dokumentów dla sołectw:

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii