Home / Aktualności / „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice”

„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice”

Logotypy UE

Gmina Skierniewice realizuje projekt pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice” współfinansowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0122/22-00 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , działania 3.1 : Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego.

Głównym celem projektu jest doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Sierakowicach Prawych w narzędzie edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.

Planowane efekty: Założeniem powstania miasteczka jest wprowadzenie przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym oraz nabycie nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach. Wybudowane miasteczko ruchu drogowego będzie pierwszym takim obiektem na terenie Gminy Skierniewice, który pozwoli na zdobywanie uprawnień do prowadzenia rowerów po drogach publicznych oraz przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wskaźniki stosowane w celu monitorowania postępów:

Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji – „Liczba doposażonych szkół –rok 2023  szt. 1

Wskaźniki produkt informacyjne –  „Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego” – rok 2023 szt. 1

Wartość projektu: 506 206,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  430 275,61 PLN

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii