Home / Aktualności / Projekt ,,Cyfrowa gmina”

Projekt ,,Cyfrowa gmina”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”,
w związku ze wsparciem z REACT-EU

Projekt ,,Cyfrowa gmina”
jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Baner Cyfrowa Gmina

Umowę o powierzenie grantu o numerze 3781/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 została podpisana 9 marca 2022r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Skierniewice.

Gminie Skierniewice przyznano pomoc finansową w wysokości 229050,00 zł tj. 100% kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu wpisują się w cel szczegółowy POPC 2014-2020 tj. wspieranie poprawy dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych. Wdrażane będą przedsięwzięcia rozwijające potencjał jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze elektronicznej. Zostanie podniesiony poziom cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału jednostki. Środki pozyskane w ramach POPC pozwolą na wsparcie naszej jednostki samorządu terytorialnego związane z jej cyfryzacją poprzez takie działania jak m.in. rozwój dostępu do usług szerokopasmowego Internetu, zakup sprzętu IT i oprogramowania dla biur. Działania zaproponowane w niniejszej koncepcji grantu przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego POP Oś V tj. do niwelowania negatywnych skutków społecznych i gospodarczych wywołanych przez wystąpienie pandemii COVID-19 w lata 2020/21 w Polsce.

Zgodnie z umową projekt należy zrealizować w okresie maksymalnie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Wartość całkowita projektu wynosi 229 050,00 zł
Wysokość przyznanego dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 229 050,00 zł

 

http://Strona projektu V oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii