Home / Aktualności / XXXI Sesja Rady Gminy Skierniewice

XXXI Sesja Rady Gminy Skierniewice

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 25 sierpnia 2021 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2021-2024.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 9. Projekt uchwały w sprawie diet przysługujących sołtysom – przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 11. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).


sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii