Home / Aktualności / Konkurs na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w miejscowości Sierakowice Prawe

Konkurs na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w miejscowości Sierakowice Prawe

ZARZĄDZENIE NR 45/2021
WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE
z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w miejscowości Sierakowice Prawe od 1 września 2021 roku w lokalach należących do Gminy Skierniewice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 21 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) i na podstawie uchwały Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 1673) zarządza się, co następuje:
§ 1
Ogłasza się konkurs na prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (niepubliczny punkt przedszkolny) w miejscowości Sierakowice Prawe od dnia 01 września 2021 roku, w lokalach należących do Gminy Skierniewice.
§ 2
Ustala się treść ogłoszenia o konkursie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi Załącznik do uchwały Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 1673).
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2021 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skierniewice, na stronie internetowej Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

Wójt Gminy Skierniewice
Czesław Pytlewski

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii