Home / Aktualności / XXX Sesja Rady Gminy Skierniewice

XXX Sesja Rady Gminy Skierniewice

I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się Sesja Rady Gminy Skierniewice.

Wnioski, informacje, sprawy różne, zapytania, proszę kierować listownie do sekretariatu Urzędu Gminy Skierniewice lub na adres radagminy@gminaskierniewice.pl

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                 Witold Baranowski

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 i z 2021 r. poz. 1038) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 30 czerwca 2021 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy.
 7. Wotum zaufania dla Wójta Gminy dotyczące Raportu o stanie Gminy.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 9. Absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Skierniewice za 2020 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2021-2024.
 12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Skierniewice na II półrocze 2021 roku.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice.
 15. Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez Gminę Skierniewice na terenie gminy Skierniewice.
 16. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skierniewice na rok szkolny 2021/2022.
 18. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 i z 2021 r. poz. 1038).

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii