Home / Aktualności / XXVIII Sesja Rady Gminy Skierniewice

XXVIII Sesja Rady Gminy Skierniewice

Skierniewice, dnia, 22 marzec 2021 r.
Pani/ Pan
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zwołuję w formie korespondencyjnej XXVIII Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 30 marca 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice.
Proponowany porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
8. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skierniewice.
9. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.
10. Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej żądania poparcia działań przeciwstawiających się zakupom i używania szczepionki przeciw COVID-19.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skierniewice w 2021 r.
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021 – 2023 w Gminie Skierniewice.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
14. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
16. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad Sesji.
Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378).

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii