Home / Aktualności / Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

Wójt Gminy Skierniewice informuje o przystąpieniu do opracowania projektu: „ ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

Program zawierać będzie, zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
1) cel główny i cele szczegółowe programu,
2) zasady współpracy,
3) zakres przedmiotowy współpracy,
4) formy współpracy,
5) priorytetowe zadania publiczne,
6) okres realizacji programu,
7) sposób realizacji programu,
8) wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu,
9) sposób oceny realizacji programu,
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać uwagi i propozycje w zakresie uregulowań, jakie będzie obejmował projekt w terminie do dnia 24 listopada 2020 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, lub na adres sekretariat@gminaskierniewice.pl
Uwagi i wnioski do projektu mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej, 2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173)
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i dokumentu potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo).
Podstawa prawna: Uchwała Nr LII/223/10 Rady Gminy Skierniewice z dnia 22 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

                                                                                                                  Wójt Gminy Skierniewice

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii