Home / Aktualności / Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych

ZARZĄDZENIE NR 29/2020

Wójta Gminy Skierniewice

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe od 01 września 2020 roku
w lokalach należących do Gminy Skierniewice

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz uchwały Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia
5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 1673) zarządza się, co następuje:

  • 1

Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe od dnia 01 września 2020 roku, w lokalach należących do Gminy Skierniewice.

  • 2

Na realizację zadania wymienionego w § 1 została wyłoniona oferta Pani Marzeny Kulhawik, organ prowadzący: Marzena Kulhawik

  • 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w :

  • Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skierniewice i na stronie internetowej gminy;
  • siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
  •   4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszonym Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 30 kwietnia 2020 r. konkursem na prowadzenie siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna
i Sierakowice Prawe od 01 września 2020 roku w lokalach należących do Gminy Skierniewice
w wyznaczonym terminie w ogłoszeniu tj. do 22 maja 2020 r. do godziny 1200 wpłynęła 1 oferta:

  • Pani Marzeny Kulhawik

Powołana na mocy w/w Zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Skierniewice z dnia
30 kwietnia 2020 r. w celu oceny złożonej oferty, Komisja Konkursowa obradowała 25 maja 2020 r. Komisja ustaliła, że oferta została złożona w wymaganym terminie w zamkniętej kopercie. Komisja dokonała oceny formalnej, w wyniku której stwierdzono, że spełniła wymogi formalne. Następnie Komisja oceniła ofertę pod względem merytorycznym. W wyniku przeprowadzonej analizy oferta otrzymała punkty przydzielone przez każdego członka Komisji Konkursowej, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w § 9 ust. 2 Regulaminu konkursu stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

Oferta otrzymała następującą średnią liczbę punktów:

  • Pani Marzeny Kulhawik – 9,4

Efektem pracy Komisji było przedstawienie Wójtowi Gminy Skierniewice oferty Pani Marzeny Kulhawik rekomendowanej do wybrania na realizację zadania na prowadzenie siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe od 01 września 2020 roku w lokalach należących do Gminy Skierniewice, która uzyskała liczbę punktów przydzielonych przez członków Komisji 9,4 .

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii