Home / Aktualności / Informacja do mieszkańców Gminy Skierniewice w sprawie Funduszu Sołeckiego.

Informacja do mieszkańców Gminy Skierniewice w sprawie Funduszu Sołeckiego.

Do mieszkańców Gminy Skierniewice

Rada Gminy Skierniewice uchwałą Nr V/40/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zdecydował o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców.

Fundusz sołecki jest wyodrębniony w budżecie gminy, przez cały czas pozostaje zatem jego częścią, dlatego dotyczą go wszelkie rygory i obostrzenia wynikające z wydatkowania środków publicznych.

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

Wniosek danego sołectwa o realizację przedsięwzięcia uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Sołtysi z poszczególnych wsi w terminie do 31 lipca 2019r otrzymali informację o wysokości środków przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2020r.

Podstawą do ustalenia katalogu dopuszczalnych działań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego jest ustawa o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
  3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
 4.  lokalnego transportu zbiorowego;
 5. ochrony zdrowia;
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
  6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 8. edukacji publicznej
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 11. targowisk i hal targowych;
 12. zieleni gminnej i zadrzewień;
 13. cmentarzy gminnych;
 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 15. utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 18. promocji gminy;
 19. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r.poz.450, 650 i 723)
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ponadto ustawa przewiduje, że środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania, które zmierzają do usunięcia skutków klęski żywiołowej na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia  2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim „środki funduszu przeznacza się na realizacje przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodnie ze strategią rozwoju gminy”.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Oznacza to w praktyce, że jeżeli ten warunek nie będzie dochowany – wójt zobowiązany jest odrzucić wniosek.

Informuję, że sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, wówczas każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek, wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego lub innego sołectwa w gminie.

Przygotowanie wniosków do funduszu sołeckiego powinno mieć charakter wspólnego działania społeczności danego sołectwa i Urzędu Gminy, a wynika to z konieczności uwzględnienia uwarunkowań prawnych, sprawdzenia celowości zadania z gminnymi dokumentami planistycznymi, wyceny kosztów działania itd.

Dodatkowe ograniczenia w realizacji zadań  planowanych w ramach funduszu sołeckiego mogą być związane z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem i zabezpieczenia środków na ten cel. koniecznością sporządzania dokumentów pod  uzyskanie niezbędnych zezwoleń, kosztorysu zadania, prowadzenia nadzoru poprzez osoby posiadające odpowiednie

Zadania zaplanowane w ramach funduszu nie mogą przekroczyć kwoty funduszu przypadającej na dane sołectwo.

Biorąc pod uwagę powyższe informację proszę Mieszkańców poszczególnych sołectw o rozsądne wyceny planowanych przedsięwzięć.

Termin na zgłaszanie wniosków upływa z dniem 30 września 2019 r.

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                           Wójt Gminy Skierniewice

                                                                                              Czesław Pytlewski

Wyliczenie kwot funduszu sołeckiego na rok 2020
Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm) Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1 Balcerów 227 17 026,45 zł
2 Borowiny 151 13 995,98 zł
3 Brzozów 76 11 005,39 zł
4 Budy Grabskie 135 13 357,99 zł
5 Dąbrowice 68 10 686,39 zł
6 Dębowa Góra 441 25 559,62 zł
7 Józefatów 115 12 560,50 zł
8 Ludwików 139 13 517,49 zł
9 Miedniewice 881 39 874,60 zł
10 Mokra 224 16 906,83 zł
11 Mokra Lewa 721 36 724,51 zł
12 Mokra Prawa 932 39 874,60 zł
13 Nowe Rowiska 135 13 357,99 zł
14 Nowy Ludwików 52 10 048,40 zł
15 Pamiętna 134 13 318,12 zł
16 Pruszków 18 8 692,66 zł
17 Ruda 117 12 640,25 zł
18 Rzeczków 48 9 888,90 zł
19 Rzymiec 67 10 646,52 zł
20 Samice 292 19 618,30 zł
21 Sierakowice Lewe 678 35 009,90 zł
22 Sierakowice Prawe 656 34 132,66 zł
23 Stare Rowiska 77 11 045,26 zł
24 Strobów 311 20 375,92 zł
25 Topola 184 15 311,85 zł
26 Wola Wysoka 190 15 551,09 zł
27 Wólka Strobowska 98 11 882,63 zł
28 Zalesie 110 12 361,13 zł
29 Żelazna 283 19 259,43 zł
Łącznie 29 7 560 524 231,36 zł

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii