Home / Aktualności / Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. 1.      Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  b. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
  informacyjnym:
  a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  b. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w
  ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  b. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  c. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  d. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

  2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:

1. Obszar A:
a. Zadanie 1:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu ruchu,
b. Zadanie 2:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej,
dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar B:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
3. Obszar C:
a. Zadanie 1:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
b. Zadanie 2:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
c. Zadanie 3 i 4:
stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
4. Obszar D:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
aktywność zawodowa,
pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, Tel. 46 833-45-14, 46 834-59-47.

 

Termin składania wniosków :

Moduł I

od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.
Moduł II

I cykl  do 30.03.2014 r.

II cykl od 01.09.2014 r. do 30.09.2014 r.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii