Home / Aktualności / ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 2 października 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 2 października 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2013

WÓJTA  GMINY  SKIERNIEWICE

z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) oraz § 4 ust. 3 Uchwały Nr LIV/230/10  Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2011-2015  zarządza się, co następuje:

§ 1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w roku 2013 przyznaje się dotacje, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Dominik Moskwa

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2013

Wójta Gminy Skierniewice

z dnia 2 października 2013 r.

 

Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w roku 2013 w zakresie:

1)      ochrony i promocji zdrowia.

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania                 (zł)

Wysokość dotacji                       (zł)

1

Niepubliczny Zakłada Opieki Zdrowotnej „JUDYTA”

Program edukacyjny dla mieszkańców Gminy Skierniewice w zakresie profilaktyki nowotworowej (cykl wykładów)

7.000,00 zł

7.000,00 zł

 

 

Wójt

Dominik Moskwa

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii