Home / Aktualności / OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W ROKU 2013

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W ROKU 2013

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH
PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3 W ROKU 2013

Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje,
że w ramach II edycji Konkursu oferty można składać do dnia 8 sierpnia 2013 roku
Podmioty z terenu województwa łódzkiego powinny nadsyłać oferty

  • w formie papierowej: listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch 2013 – edycja 2” lub złożyć w tym terminie osobiście w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej (ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź).
  • oraz w formie elektronicznej bez skanowania podpisów (w terminie złożenia oferty w formie papierowej): na adres e-mail Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi PS@lodz.uw.gov.pl oraz na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Maluch@mpips.gov.pl – wpisując w temacie „Oferta Maluch 2013 – edycja 2 – nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta – skrócona_ nazwa_podmiotu”.

 

Szczegółowe dane w tym zakresie znajdują się w objaśnieniach pod wzorami ofert.
W celu umożliwienia sprawnej komunikacji w sytuacji wystąpienia konieczności uzupełnienia przesłanej przez podmiot oferty proszę o podanie danych osoby upoważnionej do kontaktowania się w tym zakresie podając jej imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail.

 

Więcej informacji na temat Programu uzyskają Państwo na stronach: www.zlobki.mpips.gov.pl i www.mpips.gov.pl (Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3/ Resortowy Program Maluch).
Dokumentem pozwalającym na udział w konkursie jest prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, którego treść jest zgodna z Resortowym programem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” oraz wskazanymi w nim aktami prawnymi, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, złożony w formie pisemnej, a także przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail Urzędu Wojewódzkiego i na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W szczególności, prosimy o odniesienie się w treści oferty do następujących kwestii
(w zależności od rodzaju zadania – żłobek / klub dziecięcy /dzienny opiekun):

  • funkcjonowania instytucji (wskazać jakiej) zgodnie z warunkami i standardami jakości określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 ze zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy;
  • zobowiązania się podmiotu do wniesienia wkładu własnego w kwocie ___ zł na potrzeby realizacji zadania „(nazwa)…” w ramach Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w Wieku do lat 3 „Maluch”, zgodnie ze złożoną ofertą.

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert udzielają:

  • Małgorzata Tarka – zastępca kierownika Oddziału do Spraw Rodziny w Wydziale Polityki Społecznej- nr tel. (42) 664 20 56
  • Magdalena Biłek – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi – nr tel.(42) 664 13 12

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii