Home / Aktualności / GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1.07.2013 Gmina Skierniewice przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich transport i zagospodarowanie. W imieniu Gminy Skierniewice zadania te realizuje EKO-REGION Sp. z o.o.

Rada Gminy Skierniewice, w związku z wymogiem dostosowywania systemu gospodarki komunalnej gminy do nowych uregulowań wprowadzonych nowelizacją z 19 lipca 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwaliła nowy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice uchwałą nr XXIII/177/2020 z dnia 22.09.2020 r. zmieniony uchwałą nr XXX/244/2021 z dnia 30.06.2021 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich mieszkańców, którzy przebywają na danej nieruchomości jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Poniżej przedstawiamy aktualne, szczegółowe informacje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skierniewice.

 1. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, a objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,są zobowiązani płacić za gospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych Gminie Skierniewice. Opłata ta jest obowiązkowa.

 2. W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 3. W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość oraz ustalonej stawki.

 5. Aby wyliczyć wysokość opłaty, należy wypełnić formularz pn. „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” zwaną w skrócie deklaracją „śmieciową”.

 6. Od 01 listopada 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe zostają wykluczone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z czym podmioty te są zobowiązane podpisać indywidualne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej z wyjątkiem żłobków, przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół, gminnych instytucji kultury, jednostek OSP, gminnych klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich oraz gminnych jednostek organizacyjnych, które zostają objęte zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 7. Pojemniki na odpady segregowane i resztkowe (zmieszane) dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Papier zbierany będzie w workach koloru niebieskiego z napisem „papier”.

 8. Od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady zgromadzone w pojemnikach oraz dodatkowo wystawione worki w ilości maksymalnie 2 szt/odbiór, z tym że dodatkowe ilości odpadów, które nie zmieszczą się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach odbierane będą tylko w workach w odpowiednim kolorze, które można także otrzymać w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23.

 9. Bezpośrednio z nieruchomości są odbierane odpady: szkła, tworzyw sztucznych w tym odpady wielometeriałowe i drobny metal, odpady papieru i tektury, odpady zielone , bioodpady i popiół. (Od osób, które zgłoszą przydomowy kompostownik nie będą odbierane bioodpady i popiół oraz mieszkańcy nie zostaną wyposażeni w pojemniki na bioodpady i popiół)

 10. Odpady segregowane z papieru, szkła, plastiku oraz bioodpady należy gromadzić w dostarczonych przez przedsiębiorcę pojemnikach i workach, na terenie własnej posesji, a następnie wystawiać przed posesję, przy drodze lub umieścić w dostępnych dla przedsiębiorcy boksach śmietnikowych.

 11. Jeśli na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób minimalną pojemność pojemnika na odpady zmieszane oraz szkło wynosi 240 litrów.

 12. Odbiór wszystkich odpadów komunalnych będzie się odbywał zgodnie z harmonogramami, które dostępne są na stronie internetowej Gminy Skierniewice.

 13. Odpady będą odbierane w godzinach od 6:00 do 20:00, dlatego pojemniki oraz worki z odpadami powinny być w udostępnione do odbioru już od godziny 6:00 rano.

 14. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy Skierniewice faktu rozpoczęcia użytkowania zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej ścieków bytowych celem ujęcia w ewidencji prowadzonej przez Gminę.

Od 01.01.2023 r. właściciele nieruchomości mają możliwość skorzystania z usług dodatkowych świadczonych przez gminę Skierniewice w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

a) wyposażenie nieruchomości w pojemnik na papier – koszt usługi 8,00 zł miesięcznie

b) podstawienie pojemnika, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

c) przyjęcie w PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon wraz z ich zagospodarowaniem:

W celu skorzystania z usług dodatkowych właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia stosownych formularzy, które są dostępne na stronie internetowej www.gminaskierniewice.pl, w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Formularze w wersji papierowej są do pobrania w Urzędzie Gminy Skierniewice, pokój nr 110.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK)

PSZOK mieści się w miejscowości Julków na terenie Instalacji Komunalnej w Julkowie, gm. Skierniewice.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

Odpady do PSZOK mogą oddać bezpłatnie wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Skierniewice, którzy złożyli deklarację w zakresie gospodarowania odpadami.

Podczas przyjmowania odpadów do PSZOK będzie prowadzona weryfikacja pod kątem pochodzenia odpadów oraz miejsca wytworzenia.

W PSZOK przyjmowane będą wyłącznie posegregowane następujące rodzaje odpadów:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 70,00 kg rocznie z danej nieruchomości,
 • odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w tym bioodpady (dopuszcza się przekazanie na PSZOK bioodpadów, powstałych na nieruchomości jednorodzinnej, których właściciele zadeklarowali kompostowanie w przydomowych kompostowniku, których jakość lub wielkość uniemożliwia prawidłowy proces kompostowania, takich jak: rośliny porażone przez choroby i szkodniki, chwasty, liście zawierające duże ilości garbników, grube gałęzie, igliwia, choinek, krzewów, konarów, karp drzew),
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły i strzykawki – przyjmowane będą do PSZOK od 01.09.2020),
 • opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością lub bez zawartości.
 • odpady remontowo-budowlane i gruz (posegregowane) w ilości do 30,0 kg na osobę zamieszkałą z nieruchomości w ciągu roku,
 • zużyte opony – w ilości 8 sztuk w ciągu 1 roku kalendarzowego pochodzące z jednej nieruchomości zamieszkałej.

Odpady do PSZOK należy dostarczyć we własnym zakresie. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej ani rolniczej.

Odpady komunalne i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały  w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tę usługę lub zlecone na własny koszt firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Skierniewice.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SKIERNIEWICE

Wójt Gminy Skierniewice zawiadamia, że Rada Gminy Skierniewice w dniach 28 grudnia 2022 r. oraz 11 stycznia 2023 r. podjęła uchwały ustalające wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą nr XLV/358/2022 Rady Gminy Skierniewice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 374), a także uchwałą nr XLVI/366/2023 Rady Gminy Skierniewice z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę nr XLV/358/2022 Rady Gminy Skierniewice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 827), nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość począwszy od dnia 1 lutego 2023 roku wynosi:

– 27,00 zł jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;

– 54,00 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

– 22,00 zł jeżeli właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i otrzymał zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość począwszy od dnia 1 marca 2023 roku wynosi:

– 30,00 zł jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;

– 60,00 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

– 22,00 zł jeżeli właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i otrzymał zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zgodnie z Uchwałą nr XLV/358/2022 Rady Gminy Skierniewice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r., poz. 374), nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objętej gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, za pojemnik o określonej pojemności począwszy od dnia 01 lutego 2023 roku wynosi:

pojemnik 120 litrów – 7,00 zł

pojemnik 140 litrów – 8,00 zł

pojemnik 240 litrów – 14,00 zł

pojemnik 1100 litrów – 65,00 zł

– jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

1) pojemnik 120 litrów – 14,00 zł

2) pojemnik 140 litrów – 16,00 zł

3) pojemnik 240 litrów – 28,00 zł

4) pojemnik 1100 litrów – 130,00 zł

– jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Skierniewice, bądź na wskazany w harmonogramie płatności indywidualny rachunek bankowy w następujących terminach:

 • za I kwartał do 31 marca danego roku,

 • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

 • za III kwartał do 30 września danego roku,

 • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/346/2022 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r., poz. 7450), nowa wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od dnia 01 stycznia 2023 roku wynosi:

– 206,00 zł/ rok od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

– 412,00 zł/rok od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Termin zapłaty jednorazowo do 30 września danego roku.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej www.gminaskierniewice.pl, w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Formularze deklaracji w wersji papierowej są do pobrania w Urzędzie Gminy Skierniewice, pokój nr 110. Deklaracja podlegać będzie weryfikacji w oparciu o dane posiadane przez Urząd Gminy Skierniewice. Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych, należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana do Urzędu Gminy Skierniewice ul. Władysława Reymonta 23 , pok. 110.

 

Zgłaszanie przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów:

 • należy zgłaszać do Urzędu Gminy Skierniewice, do godz. 14.00 następnego dnia roboczego, po terminie odbioru odpadów wynikających z harmonogramu,
 • zgłoszenia właściciel nieruchomości może dokonać telefonicznie na numer 46 819 56 12, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice lub na adres poczty elektronicznej :     sekretariat@gminaskierniewice.pl,
 • zgłoszenie powinno zawierać adres nieruchomości, której  dotyczy, nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, termin i opis niewłaściwego świadczenia usługi.

Deklarację będzie można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice lub pobrać ze strony internetowej Gminy Skierniewice.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 819 56 12

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY SKIERNIEWICE

Obowiązujące Uchwały w Gospodarce Odpadami Komunalnymi


Uchwała Nr XXX 244/2021

Uchwała Nr XXVIII 232/2021

Uchwała Nr XXIII 180/2020

Uchwała Nr XLIV 346/2022

Uchwała Nr XLV 358/2022

Uchwała Nr XLVI 366/2023

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do obejrzenia filmików skierowanych do szerokiego grona osób, które stają przed trudnym zadaniem zwiększenia akceptacji dla rozwiązań gospodarki odpadowej i włączenia społeczności lokalnej w jej tworzenie

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii