Home / Aktualności / Poprawa dost. komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Poprawa dost. komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Poprawa dost. komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej dało ogromną szansę samorządom na realizację inwestycji, których przeprowadzenie tylko własnymi środkami byłoby w krótkim czasie bardzo ograniczone lub wręcz niemożliwe.

Powiat Skierniewicki wraz z trzema Gminami: Skierniewice, Nowy Kawęczyn, Maków – wykorzystał szansę i podjął działania ze skutecznym efektem, których celem było pozyskanie w 2009 r. środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Intencją Władz Powiatu i Gmin jest uczynieniem powiatu a tym samym gmin miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i otwartym dla inwestorów. Dla szukających nowych miejsc do lokowania swojego kapitału, turystów i przede wszystkim mieszkańców bardzo ważna jest infrastruktura drogowa i możliwość szybkiego dotarcia do innych regionów kraju, dlatego postanowiono skupić się na poprawie dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego.

W ramach działań zmierzających do osiągnięcia zakładanych celów Powiat Skierniewicki wspólnie z trzema Gminami: Skierniewice, Nowy Kawęczyn, Maków – zrealizował projekt pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” nr WND-RPLD.01.01.00-00-019/09, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa I – Infrastruktura transportowa Działanie I. 1 – Drogi – umowa nr UDA-RPLD.01.01.00-00-019/09-00 z dnia 18 czerwca 2009 r.

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Skierniewickiego i tym samym województwa łódzkiego. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców całego regionu, w tym powiatów: skierniewickiego oraz żyrardowskiego, dostępności terenów inwestycyjnych służących pożytkowi publicznemu oraz stworzy warunki do rozwoju działalności gospodarczej związanej z innowacjami oraz turystyką.

Cele bezpośrednie to:

  • poprawa stanu oraz powiązanie sieci transportowej powiatu skierniewickiego oraz wschodniej części województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T oraz lotniskami,
  • stworzenie lokalnych centrów rozwoju na terenach wiejskich wokół miasta Skierniewice,
  • stworzenie dróg alternatywnych wokół miasta Skierniewice,
  • zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej oraz ochrona środowiska naturalnego,
  • wyrównanie szans rozwojowych pomiędzy terenami wiejskimi województwa łódzkiego oraz miastami.

Powiat Skierniewicki był liderem projektu, natomiast partnerami były gminy- Skierniewice, Nowy Kawęczyn oraz Maków.

Projekt realizowany był od 15 września 2009 r. do 30 października 2011 r.

Przedmiotem projektu była przebudowa 25,12666 km nawierzchni dróg w tym: dróg powiatowych – 16,6918 km i dróg gminnych – 8,43486 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w powiecie skierniewickim.

Projekt ten jest współfinansowany w:

  • 75 % ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • 25% ze środków własnych budżetu: Powiatu Skierniewickiego oraz Gminy: Skierniewice, Nowy Kawęczyn, Maków.

Całkowita wartość realizacji projektu: 13 552 670,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 10 132 020,00 zł (75%)

Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego: 3 377 340,00 zł (25%)

Projekt był realizowany w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, a swoim zasięgiem objął trzy gminy: Maków, Skierniewice oraz Nowy Kawęczyn.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii