Home / Aktualności / Termomodernizacja budynków SP w Miedniewicach i Dębowej Górze

Termomodernizacja budynków SP w Miedniewicach i Dębowej Górze

Projekt p.n.. „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Miedniewicach i Dębowej Górze” współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
ODBIÓR  KOŃCOWY  II  ETAPU  PROJEKTU

W dniu 23 kwietnia 2012r.  komisja odbiorowa w składzie:

  • Dominik Moskwa – Wójt Gminy Skierniewice
  • Henryk Adamczyk – inspektor nadzoru
  • Grzegorz Zychowicz – właściciel

        Zakład  budowlano-remontowy
„RAWOS”  Grzegorz  Zychowicz,
ul.  Ogrodowa 64,
z/s  ul.  Wyzwolenia nr 10
96-200  Rawa Mazowiecka

przeprowadziła odbiór końcowy robót zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze”  tj.  II etapu realizacji Projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Miedniewicach i Dębowej Górze” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 –  wykonanego wg umowy nr RGK ZP 272.6.11  z  dnia 17.11.2011r.

 UMOWA  O  DOFINANSOWANIE  PROJEKTU

W dniu 29 kwietnia 2011r., pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego reprezentowany przez:

– Pana Witolda Stępnia  –  Marszałka Województwa Łódzkiego

– Pana Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

A Gminą Skierniewice reprezentowaną przez:

– Pana Dominika Tomasza Moskwę – Wójta Gminy Skierniewice,

została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Miedniewicach i Dębowej Górze” nr UDA-RPLD.02.06.00-00-045/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013.

Zgodnie z powyższą umową  na realizację przedmiotowego Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 958 974,30 PLN, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 1 128 205,06 PLN. Natomiast wkład własny Gminy Skierniewice w ramach wydatków kwalifikowanych wynosi 169 230,76 PLN (tj. 15% wydatków kwalifikowanych).

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu – 30 września 2012r.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii