Home / Aktualności / Spis Ludności i Mieszkań 2011

Spis Ludności i Mieszkań 2011

Informacje o samospisie

Samospis internetowy w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2011 będzie możliwy od 1 kwietnia do 16 czerwca br.

Aby dokonać samospisu należy skorzystać z formularza elektronicznego on-line uruchamianego w przeglądarce internetowej, albo zainstalować na swoim komputerze wersję off-line tego formularza, niewymagającą stałego dostępu do Internetu.

Informacje na formularzu powinny być podane wg stanu w dniu 31 marca 2011 r. o godzinie 24.00

Spis przeprowadza się jako badanie pełne i reprezentacyjne. Badanie reprezentacyjne przeprowadza się u osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których mieszkania zostały wylosowane do tego badania, pozostałe osoby objęte są badaniem pełnym. Informacja o rodzaju badania jest wyświetlana w aplikacji po zalogowaniu i wprowadzeniu adresu zamieszkania.

Samospisu mogą dokonać osoby, które ukończyły 16 rok życia, dane dotyczące osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.

Aby zalogować się do aplikacji formularza on-line należy podać numer Pesel oraz hasło, które można zdefiniować wypełniając formularz identyfikacyjny.

Formularz samospisu internetowego jest dostępny przez okres 14 dni od momentu pierwszego poprawnego zalogowania. W tym czasie użytkownik może logować się wielokrotnie, a stan danych jest zapamiętywany. Po upływie 14 dni dane do logowania tracą ważność i spis zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza.

Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje nt. Narodowego Spisu Powszechnego można uzyskać dzwoniąc pod numer Infolinii:

800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne),
22 44 44 777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cennikiem operatora).

 

Formularz elektroniczny NSP on-line

(aplikacja uruchamiana w oknie przeglądarki internetowej, wymagająca dostępu do Internetu)

Aby skorzystać z formularza samospisu w wersji on-line należy podać Pesel oraz hasło.

W celu uzyskania hasła prosimy o wypełnienie formularza identyfikacyjnego (hasło jest ważne przez okres 14-dni od pierwszego zalogowania, po tym czasie nie ma możliwości kontynuowania samospisu).

 Wejście do systemu

Wersja demonstracyjna umożliwia zapoznanie się z funkcjonalnością aplikacji formularza on-line bez przesyłania informacji do bazy danych systemu (dane są widoczne tylko do momentu wylogowania).

 

Informacje dodatkowe:

Instrukcja obsługi aplikacji on-line [badanie pełne]
Instrukcja obsługi aplikacji on-line [badanie reprezentacyjne]

 

Formularz elektroniczny NSP off-line

(aplikacja typu desktop do zainstalowania na komputerze użytkownika, niewymagająca stałego dostępu do Internetu)

Aby skorzystać z formularza elektronicznego samospisu w wersji off-line prosimy o pobranie odpowiedniej wersji pliku instalacyjnego (plik ten można również nagrać na własny nośnik w urzędzie statystycznym lub w Gminnym Biurze Spisowym przy urzędzie miasta lub gminy).

Wersja Windows: Wersja do zainstalowania na komputerze ze środowiskiem Java (JRE w wersji co najmniej 1.6) Pobierz  [4,1 MB]
Wersja do zainstalowania na komputerze bez środowiska Java (środowisko to zostanie automatycznie zainstalowane wraz z aplikacją) Pobierz [18,1 MB]
Wersja dla systemu Linux: Wersja do zainstalowania na komputerze ze środowiskiem Java (JRE w wersji co najmniej 1.6) Pobierz  [3,1 MB]
Wersja do zainstalowania na komputerze bez środowiska Java (środowisko to jest dołączone do aplikacji) Pobierz [23,3 MB]

Jeśli dane wprowadzone na formularzu off-line zostały zapisane do pliku *.gus, plik ten można wysłać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu:

Wyślij dane

W razie problemu z przesłaniem pliku, można dostarczyć go na własnym nośniku do urzędu statystycznego lub do Gminnego Biura Spisowego przy urzędzie miasta lub gminy.

Informacje dodatkowe:

Instrukcja obsługi aplikacji off-line

 

plakat1
OBCHÓD PRZEDSPISOWY
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

      Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 2400. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.

W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegać będzie na dokładnym zaznajomieniu się z całym przydzielonym mu obwodem oraz weryfikacji wykazów adresów zamieszkanych budynków przygotowanych wcześniej przez służby statystyki publicznej oraz urzędy gmin. Rachmistrz będzie się posługiwał mapą obwodu, na której zaznaczono budynki do weryfikacji – sprawdzi aktualność i poprawność adresów oraz dopisze adresy budynków istniejących, których brak jest w wykazie i na mapie, ewentualnie usunie nieistniejące budynki. Wykazy adresów budynków oraz mapa będą zaimplementowane na przenośnym urządzeniu elektronicznym.
Wszyscy rachmistrzowie spisowi mają obowiązek przeprowadzenia obchodu przedspisowego. Spis zrealizują w obwodzie, który przydzielono im do weryfikacji podczas obchodu przedspisowego, nie może być to jednak obwód, w którym zamieszkują.

W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które nie skorzystały z możliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 1 kwietnia 2011 r. formularze elektroniczne przeznaczone do samopisu internetowego zostaną udostępnione na stronachwww.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do 16 czerwca 2011 r. To jest naprawdę proste !
Rachmistrzowie uczestnicząc w obchodzie przedspisowym i spisie nie mogą angażować się w prace i działania inne niż spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych), wykorzystując w tym celu dla uwiarygodnienia identyfikator rachmistrza spisowego.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych


Wójt Gminy Skierniewice – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
w terminie od 6 do 16 grudnia 2010 r.
do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i Mieszkań w 2011 r.,
który odbędzie się w dniach
od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

I.  WYMAGANIA

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 3. zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie powiatu skierniewickiego, (w I kolejności osoby brane pod uwagę z Gm.Skierniewice)
 4. być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,
 5. posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,
 6. być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
 7. posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera,
 8. być obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

 1. 05 stycznia – 25 lutego 2011 r. – szkolenie rachmistrzów
  – czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu) zakończonego egzaminem. W ramach warsztatów omawiana będzie dodatkowo metodologia spisu.
 2. 1-17 marca 2011 r. – obchód przedspisowy
 3. 06-07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
 4. 15 – 16 kwietnia 2011r. spis osób bezdomnych
 5. 1 kwietnia-30 czerwca 2011 r. spis ludności i  mieszkań

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Ważna informacja !

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:  do 16 grudnia 2010 r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  – imienia i nazwiska
  – adresu zamieszkania
  – telefon, adres e-mail
  – data urodzenia
  – miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
  – w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
  – w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
 2. dokument poświadczający wykształcenie, (kserokopia)
 3. oświadczenie o korzystaniu z  pełni praw  publicznych,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Urząd Gminy Skierniewice,  Ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice
( Sekretariat )

Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011″.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

                                                              WÓJT GMINY SKIERNIEWICE

                                                              GMINNY KOMISARZ SPISOWY

                                                                –  Dominik Moskwa –

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii