Home / Aktualności / GDDKiA

GDDKiA

Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Program budowy dróg krajowych realizowany jest w Polsce od kilku lat, a jego celem jest rozwój infrastruktury drogowej opartej na wysokich, europejskich standardach. Układ docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce jest określony, zaś obecnie trwają prace mające na celu etapową realizację inwestycji tworzących wspomniany układ docelowej sieci dróg krajowych. Realizacja poszczególnych etapów zadań zawarta jest w okresowo aktualizowanym dokumencie ramowym jakim jest Program Budowy Dróg Krajowych.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 to zbiór zadań w zakresie realizacji nowych ciągów autostrad, dróg ekspresowych i pozostałych dróg krajowych, jak również w zakresie przebudów i wzmocnień na sieci dróg istniejących.

Program zawiera również harmonogramy finansowe, oparte na płynnych prognozach finansowych  odnoszących się do zmiennych możliwości finansowych Budżetu Państwa co do zapewnienia odpowiedniej wysokości środków pieniężnych na budowę dróg w poszczególnych latach.

Przy czym wdrożenie ww. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  wymaga także poza zapewnieniem środków finansowych na prace projektowe i wykonawcze wcześniejszego opracowania tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl.

Mając także na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Konsultację społeczne zostaną przeprowadzone dwuetapowo.

Pierwszym etapem będzie zapewnienie Państwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć internet jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag i w tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii