Home / Aktualności / REJESTRACJA FIRMY – 4 KROKI

REJESTRACJA FIRMY – 4 KROKI

Tekst pochodzi z portalu „ABC Biznesu – Pakiety Branżowe” – http://opiwpr.org.pl/abcbiznesu, opracowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, sfinansowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi

KROK 1

Składamy wypełniony wniosek EDG1 do Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (można to zrobić osobiście, wysłać listem poleconym wraz z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu lub dostarczyć przez osoby trzecie wraz z pełnomocnictwem zwykłym) Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlegają żadnym opłatom. Po dopełnieniu wszystkich formalności Urząd wydaje nam wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Wzór wniosku EDG1

Instrukcja wypełniania EDG1

Chcesz wiedzieć więcej wejdź na stronę:

Ministerstwo Gospodarki

Ważne! Zamieszczony wzór wniosku EDG1 jest skanem z Dziennika Ustaw i może słuzyć jedynie do wglądu. Oficjalne druki wniosku zamieszczone zostały w Dzienniku Ustaw. Schemat elektronicznego wzoru wniosku zostanie opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów CRD na platformie ePUAP (www.crd.gov.pl) po ogłoszeniu aktów normatywnych.

KROK 2

  • Urząd gminy w którym dokonujemy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie przesyła informację do:
  • Urzędu Statystycznego w celu rejestracji działalności w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej, w wyniku której firmie zostaje nadany tzw. numer REGON
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego . ZUS rejestruje naszą firmę i nadaje jej konto płatnika.
  • KRUS rejestruje nas jako przedsiębiorców. Urzędy statystyczne są również obowiązane przekazać niezwłocznie informację o numerze REGON właściwej jednostce terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Urzędu Skarbowego w celu nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) i dokonania rejestracji firmy, jako podatnika. Decyzję o nadaniu NIP wydaje naczelnik urzędu skarbowego, w terminie 3 dni roboczych

Chcesz wiedzieć więcej wejdź na stronę:

KROK 3

 – Wyrabiamy pieczątkę z danymi firmy,

– Otwieramy firmowy rachunek bankowy,
– Niezależnie od rejestracji firmy w ZUS, jako przedsiębiorca, mamy obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego siebie, pracowników i współpracowników. Możemy to zrobić osobiście w ZUS, za pośrednictwem programu Płatnik lub przesłać zgłoszenie pocztą,
– W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jeśli dotyczy) składamy oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności,
– Dokonujemy wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej i zgłaszamy to do urzędu skarbowego.

KROK 4

Zatrudniając pracowników mamy obowiązek powiadomienia, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwy okręgowy inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego (SANEPID) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników (formularz zawiadomienia jest dostępny na stronie www.pip.gov.pl). Zobowiązani jesteśmy także do złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danej dziedziny działalności.

Chcesz wiedzieć więcej wejdź na stronę:
– Państwowej Inspekcji Pracy

– Sanepid

Zobacz też o możliwościach uzyskania wparcia na tworzone miejsca pracy ze środków Urzędów Pracy.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii