Home / Aktualności / Wykorzystanie energii słonecznej…

Wykorzystanie energii słonecznej…

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SKIERNIEWICE !

W związku z zadeklarowanym udziałem w projekcie pt. „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Skierniewice” – zapraszam w terminie od 01 czerwca do 11 czerwca 2010r. do siedziby Urzędu Gminy Skierniewice (96-100 Skierniewice, ul. Reymonta nr 23, sala konferencyjna – parter), celem podpisania umowy określającej wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane z montażem zestawu kolektora słonecznego w istniejącym budynku mieszkalnym (ewentualnie, po zgłoszeniu tego faktu przy podpisywani umowy – w budynku mieszkalnym, który do 30.04.2013r. będzie w stanie surowym zamkniętym).

Wzór umowy dostępny jest poniżej.

Umowę należy:

1. Wypełnić pismem drukowanym;

2. Wypełnić dane wszystkich właścicieli i współwłaścicieli (nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr księgi wieczystej);

3. Podpisać przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli ;

4. Wypełnić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Numer i data umowy zostaną wpisane na miejscu w Urzędzie Gminy.

Przy rejestrowaniu w/w umowy należy do wglądu przedstawić dokument potwierdzający własność do nieruchomości, na której montowany będzie zestaw kolektora słonecznego.

ZŁOŻENIE DEKLARACJI UDZIAŁU NIE GWARANTUJE UDZIAŁU W PROJEKCIE, WYMAGANE JEST PODPISANIE UMOWY O WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZANIACH

wzór umowy

——————————————————————————

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SKIERNIEWICE !

Gmina Skierniewice jest w trakcie przygotowywania Projektu pt. „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Skierniewice”. Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić druk deklaracji udziału w projekcie (dostępny u Sołtysów, w Urzędzie Gminy oraz na stronie gminaskierniewice.pl ) oraz do 25 maja 2010r. złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Skierniewice.

Informacja

Deklaracja

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii