Home / Aktualności / Projekty unijne

Projekty unijne

Dotychczas prowadzone projekty (14 sierpień 2009)

1.  ,,Pracować na swoim- szkolenia aktywizujące dla młodzieży i dorosłych” – okres realizacji  10.06.2008-10.09.2008

Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia,  mobilności przestrzennej i zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości osób dorosłych (szczególnie osób chcących podjąć pracę w zawodach poza rolniczych, osób po 45 roku życia, w tym głównie kobiet, długotrwale bezrobotnych,  kobiet po przerwach w pracy związanych z macierzyństwem,) oraz młodzieży mającej problemy adaptacji na rynku pracy (szczególnie osób do 26roku życia dotychczas nie pracujących).

Uczestnicy wzięli udział w następujących szkoleniach: doradztwo psychologiczne
– 5 godz/grupę, doradztwo zawodowe- 1 godz/grupę, nauka języka obcego, poziom podstawowy – 60 godz/na grupę, nauka obsługi komputera ( w szczególności pakiet Office)
i Internetu – 36 godz/grupę, przedsiębiorczość- jak otworzyć własna działalność gospodarcza – możliwości finansowania z UE – 10 godz/grupę, doradztwo zawodowe indywidualne
-1 osoba/godz

W rezultacie wsparciem objęto 20 mieszkańców Gminy Skierniewice

Wartość dofinansowania w całości ze środków EFS 49.000,00 zł

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii