Home / Aktualności / Informacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Drodzy Mieszkańcy,

od 18 października 2023 r. na terenie gminy Skierniewice trwają kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.).

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami dotyczących kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Pytanie:

Dlaczego wójt gminy kontroluje mieszkańców w zakresie posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych i faktur za odbiór?

Odpowiedź:

Podobnie jak w przypadku ewidencji źródeł ciepła ustawa nałożyła na mieszkańców i urzędy kolejny obowiązek. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowała obywateli do zgłaszania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. W związku z tym wójt gminy zobowiązany jest prowadzić taką ewidencję. Następnie zmiany w ustawie nałożyły na wójta obowiązek przeprowadzania kontroli posiadania umów i faktur za wywóz nieczystości ciekłych przez mieszkańców. Jeśli wójt nie wywiąże się z tego obowiązku urząd poniesie karę finansową.

 

Pytanie:

Czy pracownik urzędu ma prawo sprawdzić czy mam umowę z firmą odbierającą ścieki i faktury za odbiór?

Odpowiedź:

Prawo do kontroli wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 5aa.).

Upoważniony przez Wójta Gminy Skierniewice pracownik ma prawo przeprowadzić kontrole w zakres, której wchodzi sprawdzenie:

  1. Posiadania umów na korzystanie z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wykonywanych przez firmę posiadająca zezwolenie (umowy z firmą asenizacyjną).
  2. Posiadania dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa w powyższym punkcie.

 

Pytanie:

Gdzie znajdę listę firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Skierniewice?

Odpowiedź:

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Skierniewice znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, pod poniższym linkiem:

https://www.bip.gminaskierniewice.pl/dokumenty/lista_przedsiebiorcow.pdf

 

Pytanie:

Jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec, jeśli podczas kontroli nie okaże umowy oraz faktur za wywóz nieczystości ciekłych?

Odpowiedź:

Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jeśli podczas kontroli wójt stwierdzi nieprawidłowości jest zobowiązany zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów. Artykuł 6 ust. 7 w/w ustawy mówi również, że Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala: 1)obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków; 2)wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w ust. 2; 3)terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1; 4)sposób i terminy udostępniania pojemników, zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ich opróżnienia lub worków w celu ich odebrania. Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm. 5 ), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

 

Wyciąg z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 Art. 3 ust. 3.

Gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję:

1)zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

2)przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych(…)

Sprawozdanie z nieczystości wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.

Art.  6.  [Sposób wykonania obowiązku utrzymania czystości i porządku. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych]

  1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (…), są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub,

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2

przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Art. 6 ust. 5a. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:

1) posiadanie umów, o których mowa w ust. 1; – umowy z firmą asenizacyjną

2) zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;

Według regulaminu należy wywieźć nieczystości raz na kwartał (szamba) i raz na rok (oczyszczalnia), oraz nie dopuścić do przepełnienia.

3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

Art. 6 ust. 5aa. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a kontrola umów, częstotliwości opróżniania, faktur/paragonów, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.

Art. 9 ust. 7. 

W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 5a umów, częstotliwości opróżniania, faktur/paragonów – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.

Art. 6 ust. 6

Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1.

Art. 6 ust. 7

Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

1)obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;

2)wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w ust. 2;

3)terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1;

4)sposób i terminy udostępniania pojemników, zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ich opróżnienia lub worków w celu ich odebrania.

Art. 6 ust. 12

Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm. 5 ), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii