Home / Aktualności / Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od dnia 01.07.2023r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej który składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

  • Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)   pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;

2)     osiągnęła wiek:  a) w przypadku kobiet – 60 lat,  b)w przypadku mężczyzn – 65 lat.

  • Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
  • Okres pełnienia funkcji sołtysa liczony jest od dnia 8 marca 1990 r. czyli od daty ogłoszenia Ustawy o samorządzie gminnym.
  • Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
  • Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie, które ulega corocznej waloryzacji.
  • Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć min. zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji
  • Wnioski do Wójta Gminy Skierniewice o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa można złożyć w pok. 105 Urzędu Gminy Skierniewice wraz z  uiszczeniem  opłaty skarbowej w kasie Urzędu  w wysokości 17,00 zł.
  • Jeżeli organ wydający zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W takim przypadku wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
  • Wnioski o przyznanie świadczenia oraz inne dokumenty i szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczenia udziela Odział Regionalny albo placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

 

 

 

 

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii