Home / Aktualności / XLV Sesja Rady Gminy Skierniewice

XLV Sesja Rady Gminy Skierniewice

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 13.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Skierniewice.

 

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            Witold Baranowski

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz. 1079 i poz. 1561) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 28 grudnia 2022 roku o godz. 1300 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.
Proponowany porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy Skierniewice z rocznej pracy poszczególnych komisji.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2022 r.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2022-2035.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skierniewice na 2023 r.
10. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2023-2038.
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia na rok 2023 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
13. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skierniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
14. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach.
15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Skierniewice na I półrocze 2023 roku.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skierniewice.
17. Projekt uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XVI/113/2016 Rady Gminy w Skierniewicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach.
18. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród.
19. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
20. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad Sesji.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii