Home / Aktualności / Dodatek Węglowy

Dodatek Węglowy

Do 30 listopada br. można składać wnioski o dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł. Ma on zasilić budżety gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek węglowy to świadczenie wypłacane jednorazowo.

Dla kogo dodatek węglowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy, a świadczenie przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • elektronicznie– przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez  profil zaufany)
  • papierowo– w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skierniewicach.

Obsługa Wniosków SALA KONFERENCYJNA
Urzędu Gminy w Skierniewicach

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD PRZYZNAWANIA
I WYPŁACANIA DODATKU WĘGLOWEGO
W dniu 12 sierpnia 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692).
I) Komu przysługuje dodatek węglowy – kryteria dochodowe – BRAK KRYTERIUM DOCHODOWEGO.
II) Komu przysługuje dodatek węglowy:
Osobom mieszkającym w gospodarstwach domowych w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piec kuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe zasilane paliwami stałymi czyli węglem kamiennym, brykietem lub peletem, paliwami węglopochodnymi np. ekogroszek, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
III) Gospodarstwo domowe –definicja.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się :
1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo 1 osobowe)
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Dodatek węglowy przysługuje każdemu z gospodarstw domowych także w sytuacji gdy wspólnie korzystają z jednego źródła ciepła np. w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych czy spółdzielniach mieszkaniowych.
IV) Wysokość dodatku węglowego.
Dodatek węglowy wynosi 3000,00 zł. i płatny jest jednorazowo w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o dodatek węglowy. Dodatek wypłacany jest na podany we wniosku rachunek bankowy.
V) Warunek otrzymania dodatku węglowego.
Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie przez właściciela nieruchomości źródła ogrzewania nieruchomości do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nie można otrzymać wsparcia na kilka źródeł ciepła znajdujących się w gospodarstwie domowym.
V) Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski w wersji papierowej o dodatek węglowy można składać osobiście w godz. 08:00 -15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice na parterze budynku. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego realizowane sa przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach.
Wnioski złożone po 30 listopada 2022 pozostawia się bez rozpoznania.
W wersji elektronicznej wnioski muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego za pomocą platformy ePUAP.
Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Wydanie decyzji wymagane jest przy odmowie przyznania dodatku, jego zmianie lub uchyleniu. Wnioskodawcy przesyłana jest drogą elektroniczną informacja o przyznaniu dodatku. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy udzielana jest informacja o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach ul. Reymonta 23. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje jego wypłaty.
VII) Uwagi :
Informacje podawane we wnioskach o dodatek węglowy składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Nienależnie pobrane dodatki węglowe podlegają zwrotowi.
Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii