Home / Aktualności / W dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Skierniewice.

W dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Skierniewice.

I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Skierniewice.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz.1005 i poz. 1079) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 29 czerwca 2022 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.

Proponowany porządek obrad Sesji.

 1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy.
 7. Wotum zaufania dla Wójta Gminy dotyczące Raportu o stanie Gminy.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 9. Absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Skierniewice za 2021 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2022 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2022-2035.
 12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Skierniewice na II półrocze 2022 roku.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Skierniewice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 16. Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez Gminę Skierniewice na terenie gminy Skierniewice.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna SGGW) dla fragmentów obrębu wsi Mokra Lewa.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna SGGW) dla fragmentów obrębów wsi: Józefatów, Miedniewice i Sierakowice Prawe.
 19. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skierniewice na rok szkolny 2022/2023.
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 21. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,   poz. 583, poz. 1005 i poz. poz. 1079).

 

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Baranowski

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii