Home / Aktualności / Informacja o sesji

Informacja o sesji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 1005) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 25 maja 2022 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.                                   

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2022 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2022-2025.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015-2022.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skierniewice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 12. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 1005).

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii