Home / Aktualności / Informacja o Sesji Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 20 kwietnia 2022 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.                                   

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2022 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2022-2025.
 8. Projekt uchwały w sprawie petycji mieszkańców wsi Dębowa Góra z dnia 18.03.2022 roku dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Dębowej Górze.
 9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej                    o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Skierniewice.
 10. Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 12. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559).

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii