Home / Aktualności / Informacja o sesji

Informacja o sesji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 16 marca 2022 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.                                   

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienie Pana Janusza Ciesielskiego Dyrektora Oddziału Terenowego w Łodzi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2022 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Sierakowice Prawe.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Miedniewice.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze.
 11. Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznych a także wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA.
 12. Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznych a także wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA
 13. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 20 grudnia 2021 roku organowi właściwemu.
 14. Projekt uchwały w sprawie petycji mieszkańców wsi Dębowa Góra z dnia 30.12.2021 roku dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Dębowej Górze.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skierniewice w 2022 r.
 16. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/188/2017 Rady Gminy Skierniewice z dnia 27 października 2017 r.  w sprawie użytków ekologicznych na terenie gminy Skierniewice.
 17. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXIV/268/2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skierniewice
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice.
 20. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834).

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii