Home / Aktualności / XXXV Sesja Rady Gminy Skierniewice zwołana na dzień 29 grudnia 2021 roku

XXXV Sesja Rady Gminy Skierniewice zwołana na dzień 29 grudnia 2021 roku

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 29 grudnia 2021 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy Skierniewice z rocznej pracy poszczególnych komisji.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2021-2024.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skierniewice na 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2022-2035.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia na rok 2022 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 12. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Projekt uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Skierniewice oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.
 15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Skierniewice na I półrocze 2022 roku.
 16. Projekt uchwały w sprawie petycji mieszkańców wsi Ruda z dnia 13.12.2021 roku dotyczącej  uciążliwego sposobu prowadzenia działalności przez właścicieli Cateringu ,,W pół drogi” we wsi Budy Grabskie na terenie byłej Harcówki.
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Skierniewice.
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Skierniewice.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Skierniewice.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Skierniewickiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skierniewice.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości bez obowiązku przeprowadzenia przetargu.
 22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 23. Stanowisko Rady Gminy Skierniewice w sprawie poparcia działań zapewniających bezpieczeństwo granic Polski.
 24. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834).

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii