Home / Aktualności / XXXIV Sesja Rady Gminy Skierniewice

XXXIV Sesja Rady Gminy Skierniewice

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 24 listopada 2021 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Skierniewice.
 8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2022 na obszarze Gminy Skierniewice.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skierniewice  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skierniewice.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Skierniewice oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 13. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXV/201/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności               za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  z dnia 17 grudnia 2020 r. poz. 7022).
 14. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834).

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii