Home / Aktualności / XXXIII Sesja Rady Gminy Skierniewice

XXXIII Sesja Rady Gminy Skierniewice

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 29 października 2021 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.

Proponowany porządek obrad Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
  6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 rok.
  7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/256/2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 6 października 2021 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Skierniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  8. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii