Home / Projekty Unijne Gminy Skierniewice / Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Józefatów

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Józefatów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Skierniewice oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
w miejscowości Józefatów”

Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00155-65150-UM0500268/20 w ramach przyznania pomocy dla operacji typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania ,, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawarto w dniu 29 czerwca 2021 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Skierniewice.

Gminie Skierniewice przyznano pomoc w wysokości 1 214 384,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Celem operacji jest rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Skierniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Józefatów.

Operacja obejmuje budowę 39 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowę stacji uzdatniania wody, wyposażenie zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę oraz wyposażenie w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości: Józefatów, Borowiny, Budy Grabskie, Miedniewice, Mokra, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Stare Rowiska, Pamiętna, Ruda, Samice, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Żelazna.

Planowany termin realizacji operacji – zakończenie : wrzesień 2022 r.

 

sprawdź również

„Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)

Skierniewice, dnia 27 czerwca 2023r.   Wójt Gminy Skierniewice ogłasza nabór uzupełniający do udziału w… Continue Reading „Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)