Home / Aktualności / XXXII Sesja Rady Gminy Skierniewice

XXXII Sesja Rady Gminy Skierniewice

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 6 października 2021 roku o godz. 1000 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2021-2024.
 8. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skierniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice służebnością przesyłu.
 10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia postanowienia proceduralnego.
 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 13. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 14. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 15. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

 


sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii