Home / Aktualności / XXIX Sesja Rady Gminy Skierniewice

XXIX Sesja Rady Gminy Skierniewice

Skierniewice, dnia, 14 maja 2021 r.

           Pani/ Pan

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zwołuję w formie korespondencyjnej XXIX Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień  27 maja 2021 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Skierniewice.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2021-2024.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Skierniewice.
 11. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378).

UCHWAŁA NR XXIX/ /2021 RADY GMINY SKIERNIEWICE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Skierniewice.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii