Home / Aktualności / XXVII Sesja Rady Gminy Skierniewice odbędzie się 15 lutego 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice.

XXVII Sesja Rady Gminy Skierniewice odbędzie się 15 lutego 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice.

Skierniewice, dnia, 5 luty 2021 r.
Pani/ Pan
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zwołuję w formie korespondencyjnej XXVII Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 15 lutego 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice.
Proponowany porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2021-2024.
8. Projekt uchwały w sprawie petycji mieszkańców wsi Nowe Rowiska z dnia 9 grudnia 2020 roku dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na zakup działki we wsi Nowe Rowiska w 2021 roku.
9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Skierniewice z dnia 14 stycznia 2021 roku.
10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Skierniewice z dnia 20 stycznia 2021 roku.
11. Projekt Postanowienia proceduralnego z dnia 15 lutego 2021 roku dotyczącego Wójta Gminy Skierniewice.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym.
13. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad Sesji.
Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378).

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii