Home / Aktualności / W dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice odbędzie się w formie korespondencyjnej XXVI Sesja Rady Gminy Skierniewice

W dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice odbędzie się w formie korespondencyjnej XXVI Sesja Rady Gminy Skierniewice

Skierniewice, dnia, 18 grudnia 2020 r.

Pani/ Pan
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zwołuję w formie korespondencyjnej XXVI Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 29 grudnia 2020 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Skierniewice.
Proponowany porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy Skierniewice z rocznej pracy poszczególnych komisji.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2020-2023.
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
10. Projekt uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Skierniewice oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2021 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2021-2024.
13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia na rok 2021 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
14. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Skierniewice na I półrocze 2021 roku.
15. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 18 listopada 2020 roku organowi właściwemu.
16. Projekt uchwały w sprawie petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej sprzeciwu wobec jakiejkolwiek dyskryminacji mieszkańców Gminy Skierniewice.
17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi:
Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna SGGW) dla fragmentu obrębu wsi Sierakowice Prawe.
19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna SGGW) dla fragmentu obrębu wsi Miedniewice.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Ruda)
21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
22. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378).

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii