Home / Aktualności / XXV Sesja Rady Gminy Skierniewice odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku

XXV Sesja Rady Gminy Skierniewice odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku

Skierniewice, dnia, 20 listopada 2020 r.

           Pani/ Pan

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zwołuję w formie korespondencyjnej XXV Sesję Rady Gminy Skierniewice na dzień 27 listopada 2020 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Skierniewice.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2020-2023.
 8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Skierniewice.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Projekt uchwały w sprawie petycji dyrektorów szkół podstawowych dla których Gmina Skierniewice jest organem prowadzącym z dnia 1 października 2020 roku dotyczącej podniesienia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skierniewice.
 11. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 14 października 2020 roku organowi właściwemu.
 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 20 października 2020 roku organowi właściwemu.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
 16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 17. Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378).


sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii