Home / Aktualności / Unieważnienie konkursu na prowadzenie siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych

Unieważnienie konkursu na prowadzenie siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2020

WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE

 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

        w sprawie unieważnienia konkursu na prowadzenie siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe od 1 września 2020 roku w lokalach należących do Gminy Skierniewice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z  § 12 ust 5 pkt 2 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 5 marca 2020 r.  w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 1673) zarządza się, co następuje:

§1

Unieważnia się konkurs ogłoszony Zarządzeniem nr 17/2020 Wójta Gminy Skierniewice

z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe od 1 września 2020 roku
w lokalach należących do Gminy Skierniewice.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2020 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skierniewice, na stronie internetowej Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszonym Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Skierniewice
z dnia 6 kwietnia 2020 r. konkursem na prowadzenie siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe od 01 września 2020 roku w lokalach należących do Gminy Skierniewice, w wyznaczonym terminie w ogłoszeniu tj. do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 1200 wpłynęła tylko 1 oferta:

  • Pani Marzeny Kulhawik

Powołana na mocy wyżej wymienionego Zarządzenia Nr 17/2020 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 6 kwietnia 2020 r. Komisja Konkursowa obradowała w dniu 29 kwietnia 2020 r. w celu oceny złożonej oferty. Komisja ustaliła, że oferta została złożona
w wymaganym terminie w zamkniętej kopercie. Komisja dokonała oceny formalnej,
w wyniku której stwierdzono, że oferta nie spełniła wymogów formalnych.

Zgodnie z § 8 ust.1 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 5 marca 2020 r. ocena formalna ofert polega na porównaniu ofert
z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. Według § 5 ust. 2 ogłoszenia
o konkursie, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2020 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe od 01 września 2020 roku w lokalach należących do Gminy Skierniewice, oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę lub osobę/osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta. Zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 4 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert odrzuca się oferty, które nie spełniają wymagań formalnych. Wobec powyższego z uwagi na to, że złożona oferta przez Panią Marzenę Kulhawik nie spełnia wymogu formalnego w postaci jej podpisania przez składającego ofertę lub inną osobę/osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta, zgodnie z  § 12 ust.5 pkt 2 wyżej cytowanego Regulaminu Wójt Gminy Skierniewice unieważnia konkurs z uwagi, że złożona oferta nie spełnia wymagań zawartych
w ogłoszeniu.

      

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii