Home / Aktualności / Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2020 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020

WÓJTA  GMINY  SKIERNIEWICE

z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z art.
5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570 i poz. 2020) oraz § 5 ust. 3 Rocznego programu współpracy Gminy Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 zarządza się, co następuje:

  • 1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w roku 2020 przyznaje się dotacje, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 9/2020

Wójta Gminy Skierniewice

z dnia 05 marca 2020 r.

Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w roku 2020 w zakresie:

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania Całkowity koszt zadania (zł) Wysokość dotacji (zł)
1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „SIERAKOWIANKA” Sierakowice Lewe

 

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży 49 665,00 38 000,00
2. Ludowy Klub Sportowy „JUTRZENKA” Mokra Prawa Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Mokra Prawa poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie szkolenia dla dzieci i młodzieży 51 140,00 25 000,00
3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „YAKUZA” Żelazna Sport przepisem na sukces 30 500,00 22 000,00
4. Gminny Ludowy Klub Sportowy „RZD ŻELAZNA” Żelazna Piłkarski zawrót głowy 64 900,00 40 000,00

 

  • Ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  1. organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych
    z programem profilaktyki przeciwalkoholowej
L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania Całkowity koszt zadania (zł) Wysokość dotacji (zł)
1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras Organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych z programu profilaktyki przeciwalkoholowej

 

27 759,00 23 000,00
  1. b) wspieranie rodzin w kryzysie
L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania Całkowity koszt zadania (zł) Wysokość dotacji (zł)
1. Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „AMETYST” Wsparcie osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem
w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i społecznych
12    200,00 5 000,00

 

  1. prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy
L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania Całkowity koszt zadania (zł) Wysokość dotacji (zł)
1. Stowarzyszenie HOSPICJUM im. Anny Olszewskiej e Skierniewicach Prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy

 

6 250,00 5 000,00

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii