Home / Aktualności / Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej

W dniu 05 kwietnia 2019r. Gmina Skierniewice podpisała umowę z Wykonawcą II etapu projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej” –  LEBART Bartosz Łogwiński i Wspólnik Spółka Jawna. Wybór wykonawcy został poprzedzony postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres II etapu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej z wymaganymi dokumentami oraz roboty polegające m. in. na  modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, oświetlenia awaryjnego, budowie mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu oraz uruchomienie źródła wytwórczego, budowie  instalacji pompy ciepła wraz z gruntowym pionowym wymiennikiem ciepła i instalacją wodną, wykonaniu nowej instalacji grzewczej wraz z doborem grzejników, rur, armatury regulacyjnej, demontażu istniejącej kotłowni olejowej oraz dostosowaniu pomieszczenia po kotłowni  do wymagań stawianych pomieszczeniom węzłów cieplnych.

W miesiącu czerwcu 2019r. Wykonawca rozpoczął w/w roboty budowlane.

Termin realizacji II etapu  –  30 września 2019r.

Koszt realizacji II etapu – 1.634.670,00 zł brutto.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii