Home / Aktualności / DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W dniu 26.09.2019r. zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 126/II/2019

pomiędzy Wojewodą  Łódzkim a Gminą Skierniewice na Zadanie gminne pn.

„Remont drogi gminnej w miejscowości Topola”

Zakres Zadania:

Projektem objęty został odcinek drogi gminnej Nr 115358E, na kilometrażu od 0+000,00 (granica pasa drogowego drogi krajowej nr 70) do km 1+727,80 (granica pasa drogowego drogi gminnej Nr 115359E) długości 1727,80 mb. Remont drogi gminnej obejmuje wykonanie remontu nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75kg/m2, w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych oraz  ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. Obejmuje także remont poboczy, poprzez  ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie szerokości 0,75 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą wyrównawczą 10 cm. Na końcach opracowania zostaną sfrezowane istniejące nawierzchnie na odcinku min. 3m i całej szerokości, w celu dowiązania wysokościowego.

Całkowita wartość Zadania:    624 988,00 zł

W tym:

– dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 468 741,00, co stanowi 75%
kosztów  kwalifikowanych Zadania;

–    wkład własny w kwocie  156 247,00 zł.

Okres  realizacji  Zadania: od  09 października  2019r. do  30  listopada  2019r.

 

W okresie od września 2017 do czerwca 2018r. zrealizowano I etap projektu pn.

 „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej”

W ramach I etapu  wykonano:

– docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm (λ= 0,037)
o powierzchni 948 m2;

– ocieplenie ściany zewnętrznej frontowej styropianem o grubości 5 cm
(λ= 0,037) o powierzchni 115,41 m2;

– ocieplenie ściany w gruncie (od wschodu)  styropianem xps styrodur
o grubości 15 cm (λ= 0,037) o powierzchni 45,8 m2;

– ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami z wełny mineralnej
o grubości 15 cm (λ= 0,037) o powierzchni 429,30 m2;

– ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej płytami z wełny mineralnej
o grubości 25 cm (λ= 0,037) o powierzchni 360,8 m2;

– wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 i powierzchni 25,68 m2.

 

Wartość I etapu Projektu wyniosła: 560 970,33 zł

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii