Home / Aktualności / WÓJT GMINY SKIERNIEWICE OGŁASZA KONKURS na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych!

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE OGŁASZA KONKURS na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych!

ZARZĄDZENIE NR 34/2019
Wójta Gminy Skierniewice
z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe od 01 września 2019 roku
w lokalach należących do Gminy Skierniewice

          Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 21 i art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia  27 października  2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 i z 2018 r., poz. 2245) w związku z uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2019 r., poz. 2408) zarządza się, co następuje:

 • 1

Ogłasza się konkurs na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych
w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna
i Sierakowice Prawe od dnia 01 września 2019 roku, w lokalach należących do Gminy Skierniewice.

 • 2

Ustala się treść ogłoszenia o konkursie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do uchwały Nr VI/49/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2019 r., poz. 2408).

 • 4

W celu przeprowadzenia konkursu i wyboru najkorzystniejszej oferty powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

1) Emilia Majewska – przewodniczący komisji

2) Aneta Wójcik – członek komisji

3) Robert Lewandowski – członek komisji

4) Patrycja Belanken – członek komisji

5) Agnieszka Boryna – członek komisji

 •   5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2019 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skierniewice.

   Załącznik nr 1

   do Zarządzenia nr 34/2019

   Wójta Gminy Skierniewice

    z dnia 10 maja 2019 r.

 

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE

z siedzibą w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23,

OGŁASZA KONKURS

na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych
w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe od 01 września 2019 roku w lokalach należących
do Gminy Skierniewice oraz zaprasza do składania ofert.

 • 1. Cel konkursu
 1. Konkurs ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty dającej gwarancję prawidłowej realizacji wskazanego zadania polegającego na prowadzeniu sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe od 01 września 2019 roku w lokalach należących do Gminy Skierniewice
 2. Zadaniem konkursu jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, które są mieszkańcami Gminy Skierniewice.
 3. Nie dopuszcza się ofert na prowadzenie pojedynczych punktów przedszkolnych wymienionych w ust. 1
 • 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 1. Na realizację zadania w 2018 r. przeznaczono środki publiczne w kwocie: 532 739,07 zł, w tym wysokość dotacji 532 789,07 zł.
 2. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki publiczne w kwocie: 450 000,00 zł, w tym subwencja na dzieci niepełnosprawne 70 000,00 zł
 • 3. Zasady przyznawania dotacji
 1. Dotacja jest przeznaczona na  dofinansowanie  realizacji zadań  w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wyłonionych w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 i z 2018 r., poz. 2245).
 2. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale
  Nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skierniewice dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 891)
 3. Dotacja udzielana będzie w częściach na podstawie informacji miesięcznej
  o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, składanej
  w sekretariacie Urzędu Gminy w Skierniewicach, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice do dnia 15 każdego miesiąca.
 4. Dotacja przyznana będzie niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego wyłonionym w otwartym konkursie ofert, które spełniają warunki określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 i z 2018 r., poz. 2245) tj:
 • określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Gminy Skierniewice uchwałą
  Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Skierniewice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 5825);
 • będą pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę Gminy uchwałą, o której mowa w pkt 1);
 • stosują zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone w rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe.
 • 4. Termin i warunki realizacji zadania, w tym wymagana lokalizacja punktów przedszkolnych
 1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2019 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: Gmina Skierniewice – miejscowości: Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe.
 • 5. Wymagane dokumenty
 1. Oferty powinny zawierać:
 • Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić punkt przedszkolny, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę, NIP, REGON – jeśli posiada w chwili złożenia oferty;
 • Koncepcję funkcjonowania i rozwoju punktu przedszkolnego w tym:
 1. ofertę edukacyjną w zakresie realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych wykraczających poza podstawę programową,
 2. ofertę organizacyjną punktu przedszkolnego, z uwzględnieniem źródeł finansowania
  z wyszczególnieniem składników opłat ponoszonych przez rodziców,
 3. oświadczenie o zapewnieniu pierwszeństwa w przyjęciu dzieci będących mieszkańcami Gminy Skierniewice,
 4. oświadczenie o kwocie odpłatności za czesne,
 5. oświadczenie o sposobie odpłatności za wyżywienie dziecka oraz informacje o organizacji wyżywienia, w tym cenie, liczbie, rodzaju posiłków i sposobie ich przygotowania.
 • Imienny wykaz i dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, przewidzianych do zatrudnienia;
 • Planowaną liczbę oddziałów i dzieci;
 • Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy użyczenia nieruchomości wraz z zobowiązaniem do ponoszenia kosztów eksploatacji pomieszczeń i ich bieżącego utrzymania;
 • Oświadczenie o gotowości sprawowania opieki nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Skierniewice na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z rodzicami;
 • Imię i nazwisko, nr telefonu i adres e-mail osoby uprawnionej do udzielania wyjaśnień
  w sprawie oferty;
 • Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych);
 • Oświadczenie że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1669 i z 2019 r., poz. 730).
 1. Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę lub przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.
 • 6. Termin i miejsce składania ofert
 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Skierniewicach ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu.
 3. Informacje dotyczące ofert udzielane będą pod numerem telefonu 46 819 56 00, codziennie
  w godzinach; poniedziałek – środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 18.00,
  piątek 8.00 – 14.00
 • 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale
  Nr VI/49/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2019 r., poz. 2408).
 2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 04 czerwca 2019
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skierniewicach, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.
 4. Wójt  Gminy  Skierniewice może odstąpić  od rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  zgodnie z § 12 ust. 3 Uchwały Nr VI/49/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia
  17 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2019 r., poz. 2408). Informację
  o tym podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skierniewice, na stronie internetowej urzędu i w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
 • 8. Maksymalna liczba wolnych miejsc w innych formach wychowania przedszkolnego, które Gmina Skierniewice zamierza pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert łącznie: 168.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii