Home / Aktualności / Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w Sierakowicach Prawych

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w Sierakowicach Prawych

W dniu 16.01.2019r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0011/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego a Gminą Skierniewice pn.

„BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM
W SIERAKOWICACH PRAWYCH”

Beneficjent:  Gmina Skierniewice

Cel projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Skierniewice poprzez realizację demonstracyjnego projektu polegającego na budowie pasywnego budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem techniki zapewniającej korzyści dla środowiska, przyczyniającego się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.

Planowane efekty:

  • racjonalizacja rozproszonych systemów gospodarowania energią i ciepłem użytkowym w środowisku lokalnym Gminy Skierniewice;
  • zwiększenie oszczędności w budżecie Gminy Skierniewice poprzez ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie kosztów zużycia energii (pierwotnej);
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa stanu środowiska Gminy Skierniewice poprzez redukcję zużycia paliw konwencjonalnych i zastosowanie wzorcowych praktyk gospodarowania energią;
  • ograniczenie emisji dwutlenku węgla CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza w obszarze Gminy Skierniewice;
  • zwiększenie efektywności energetycznej gminnej infrastruktury (obiektu użyteczności publicznej);
  • zmniejszenie niskiej emisji poprzez propagowanie ekologicznego systemu gospodarowania energią na demonstracyjnym przykładzie budynku użyteczności publicznej w Gminie Skierniewice;
  • wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w dziedzinie budynków pasywnych na przykładzie dobrych praktyk wykorzystania najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji gospodarowania energią na terenie Gminy Skierniewice;
  • wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez ograniczenia degradacji środowiska i poprawę jakości powietrza, co w konsekwencji wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.

Wartość projektu:       7 808 084,03 zł

W tym:

–  wkład Funduszy Europejskich w kwocie nieprzekraczającej 4 856 464,54 zł, co stanowi 85%
wydatków kwalifikowanych Projektu;

–   wkład własny w kwocie 2 951 619,49 zł.

Okres realizacji Projektu: od 22 grudnia 2017r. do 30 grudnia 2021r.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii