Home / Aktualności / Wybory Sołtysów 2019

Wybory Sołtysów 2019

Zarządzenie Nr 6/2019
Wójta Gminy Skierniewice
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Skierniewice.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000 , poz. 1349, poz. 1432), § 17
w związku z § 6 ust.2 pkt 1 statutów sołectw stanowiących załączniki do Uchwały Nr XVIII/123/04 Rady Gminy Skierniewice z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Skierniewice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2004 r. Nr 308, poz.2542, z 2011 r. Nr 165 poz. 1644, z 2018 r. poz.4524) i § 17 w związku z § 6 ust.2 pkt 1  statutu sołectwa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/171/05 Rady Gminy Skierniewice
z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia sołectwa i nadania mu statutu (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2005 r. Nr 262, poz.2600, z 2011 r. Nr 165 poz.1644, z 2018 r. poz.4524) zarządza się co następuje

§1.   1. Zwołuje się zebranie wiejskie sołectw w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
w terminach i miejscu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku o którym mowa w ust.1 wyznacza się osoby, które przewodniczyć będą zebraniu wiejskiemu.

§2. Proponowany porządek zebrania, o którym mowa w §1, obejmuje następujące punkty:

1) Otwarcie zebranie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2) Sprawozdanie z wykonania zadań w okresie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz                       dyskusja.

3) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

4) Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.

5) Określenie liczby członków Rady Sołeckiej.

6) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

7) Głosowanie (tajne) i ustalenie wyników głosowania.

8) Sprawy różne

§3. Zobowiązać sołtysa do powiadomienia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie o terminie i miejscu, w którym odbędzie się zebranie wiejskie.
§4. Wójt Gminy wyznacza pracowników Urzędu Gminy Skierniewice do obsługi technicznej zebrań.
§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Załącznik  do Zarządzenia
Nr 6/2019 Wójta Gminy
Skierniewice z dnia 21 stycznia 2019 r.

WYBORY SOŁTYSÓW
I RAD SOŁECKICH
na terenie gminy Skierniewice

 

Lp.

 

Nazwa sołectwa

Termin zebrania godz.  

Siedziba

 

Przewodniczy zebraniu

 

Obsługują

1 Balcerów 06.02.2019 r. g. 18.30 w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Wójt Gminy Milena Polit
2 Borowiny 07.02.2019 r. g.17.30   w świetlicy

 

Wójt Gminy Kamila Wójcik
3 Brzozów 14.02.2019 r. g.16.30 u sołtysa Wójt Gminy Teresa Kosonóg
4 Budy Grabskie 28.02.2019 r. g.16.30

 

w Grabskim siole Wójt Gminy Tadeusz Łukasiewicz
5 Dąbrowice 05.02.2019 r.

g.16.30

w świetlicy Zakładu Doświadczalnego Wójt Gminy Adrian Pejski
6 Dębowa Góra 12.02.2019 r.

g.16.30

w Kuźni Kultury Dębowa Góra

(duża sala)

Wójt Gminy Patrycja Belanken
7 Józefatów 19.02.2019 r. g.16.30 w świetlicy

Rzeczków

Wójt Gminy Patrycja Belanken
8 Ludwików 20.02.2019 r.

g.16.30

w Kuźni Kultury Dębowa Góra (mała sala) Wójt Gminy Ewa Podkańska
9 Nowy Ludwików 21.02.2019 r.

g. 18.30

u sołtysa Wójt Gminy Aneta Wójcik
10 Miedniewice 26.02.2019 r. g.16.30 w Strażnicy OSP
w Miedniewicach
Wójt Gminy Grażyna Kijo
11 Miedniewice Topola 27.02.2019 r. g.16.30 w Strażnicy OSP
w Miedniewicach
Wójt Gminy Adrian Pejski
12 Mokra Lewa 26.03.2019 r.

g.16.30

w Strażnicy OSP Wójt Gminy Robert Lewandowski
13 Mokra 20.03.2019 r. g.16.30 w świetlicy

 

Wójt Gminy Renata Matyjek
14 Mokra Prawa 05.03.2019 r. g.16.30 w Strażnicy OSP Wójt Gminy Ewa Bialik
15 Pamiętna 07.03.2019 r. g.16.30 u sołtysa Wójt Gminy Zbigniew Różański
16 Pruszków

 

12.03.2019 r.

g.16.30

w świetlicy

Rzeczków

Wójt Gminy

 

Ewa Milczarek
17 Nowe Rowiska 13.02.2019 r. g. 16.30 w Kuźni Kultury Dębowa Góra

(mała sala)

Wójt Gminy Teresa Zwolińska
18 Ruda 28.03.2019 r.

g. 18.00

u sołtysa Wójt Gminy Izabela Żaczkiewicz
19 Rzeczków 12.03.2019 r.

g.16.30

w świetlicy

Rzeczków

Wójt Gminy Małgorzata Foks
20 Rzymiec 13.03.2019 r. g. 16.30 w Kuźni Kultury Dębowa Góra

(mała sala)

Wójt Gminy  

Aneta Wójcik

21 Samice 14.03.2019 r. g. 16.30 w Strażnicy OSP Wójt Gminy Iwona Sawicka-Koza
22 Sierakowice Lewe 19.03.2019 r. g.16.30 w Strażnicy OSP Wójt Gminy Małgorzata Nowak – Pawłowska
23 Sierakowice Prawe 13.02.2019 r.

g.18.30

w Strażnicy OSP Wójt Gminy Małgorzata Paradowska
24 Stare Rowiska 21.03.2019 r.

g.16.30

u sołtysa Wójt Gminy Agnieszka Boryna
25 Strobów 21.02.2019 r. g.16.30 w świetlicy Wójt Gminy Ryszard Łazęcki
26 Wola Wysoka 13.03.2019 r. g.18.30 w Zarzewiu Kultury
w Żelaznej
Wójt Gminy Justyna Wieprzkowicz
27 Wólka Strobowska 12.03.2019 r.

g.16.30

w świetlicy Rzeczków Wójt Gminy Jarosław Sitarek
28 Zalesie 06.02.2019 r. g.16.30 u sołtysa Wójt Gminy Ewa Bialik
29 Żelazna 27.03.2019 r.

g.16.30

w  Zarzewiu Kultury
w Żelaznej
Wójt Gminy

Irena Kuczkowska

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii